Naspeuringen van Paul Theelen: Artikelen over verschillende geschiedkundige onderwerpen in de Maasvallei (2023)

De website www.theelen.info bevat alleen maar geschreven informatie - vooral in pdf -, met soms een afbeelding daartussen; maar de artikelen zelf bevatten vaak ook verwijzingen naar gedetailleerde afbeeldingen en de bron van de tekst. De bronnen van de informatie zijn zoveel mogelijk afkomstig van die ten tijde der gebeurtenissen zelf. De informatie komt vooral uit anders moeilijk te doorzoeken documenten en oude kranten waarvan de teksten zorgvuldig zijn gecorrigeerd op fouten, zodat met de zoekfunctie op een betrouwbare wijze een woord of woordcombinatie gevonden kan worden. De verbindende factor met al deze vaak ongelijksoortige documenten is de toevoeging 'Naspeuringen van Paul Theelen'. Zo ook zullen de zoekmachines de teksten in eerste instantie indexeren. Er is alle moeite gedaan om alles op één uniforme wijze weer te geven; het uiterlijk van alle pagina's is gelijk, maar de oorspronkelijke spelling is gehandhaafd. De inhoud heeft vooral betrekking op teksten over Noord-Brabantse en Limburgse zaken, in het bijzonder over geschiedkundige onderwerpen. Voor de lezer is de veelheid van informatie in eerste instantie moeilijk te doorgronden, daarom volgt hier een uitsplitsing naar de hoofdonderwerpen:

The website www.theelen.info only contains written information - especially in PDF -, sometimes with an image in between; but the articles themselves often also contain references to detailed images and the source of the text. The sources of the information are as far as possible from those at the time of the events themselves. The information mainly comes from documents and old newspapers that are otherwise difficult to search, the texts of which have been carefully corrected for errors, so that a word or combination of words can be reliably found with the search function. The connecting factor with all these often disparate documents is the addition 'Paul Theelen's investigations'. Likewise, the search engines will initially index the texts. Every effort has been made to present everything in one uniform manner; the appearance of all pages is the same, but the original spelling is maintained. The content mainly relates to texts on North Brabant and Limburg affairs, in particular on historical subjects. For the reader, the multitude of information is initially difficult to fathom, so here is a breakdown into the main topics:

informatie over families: -- de familie Theelen die oorspronkelijk uit de Maasvallei rond Neer [Wijnaardenhof] en Asselt/Swalmen komt -- de familie Mertens oorspronkelijk uit Grathem -- het echtpaar Leo Theelen en Cecilia Mertens te Helenaveen -- de familie Bastiaensen en van Osta uit West-Brabant ---- Anne-Marie van den Bergh te Sprundel en Amsterdam -- de families Coolen en Dijstelbloem uit de omgeving van Eindhoven ----

information about families: -- the Theelen family originally from the Maas valley around Neer [Wijnaardenhof] and Asselt/Swalmen -- the Mertens family originally from Grathem -- the couple Leo Theelen and Cecilia Mertens in Helenaveen -- the Bastiaensen family and van Osta from West Brabant ---- Anne-Marie van den Bergh in Sprundel and Amsterdam -- the Coolen and Dijstelbloem families from the Eindhoven area ----

informatie over archeologische vondsten: -- in Limburg en Noord-Brabant ---- in de Antieke Wereld ---- in het Midden-Oosten --- Britain -- en in de Peel inzonderheid Helenaveen, in het bijzonder m.b.t. de zgn. Peelhelm en -- de perikelen door het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden veroorzaakt door -- de vervalsing van de inscriptie STABLESIA VI door zoon Holwerda en de daaruit vloeiende controverse met van Giffen -- vader en zoon Holwerda te Leiden proefschrift A.E.J. Holwerda proefschrift J.H. Holwerda reisverslag demontage van J.H. Holwerda -- bovendien de geschriften van A.F. van Beurden over Limburg en Noord-Brabant -- Vier zilveren voorwerpen ---- Sierschijf van Helden ---- Kantharos van Stevensweert verslag van Brom ---- Officiersuitrusting te Helenaveen ---- Medusahoofd van Blerick ---- vaas van Neerharen -1- -2- -3- -4- ---- armband ---- Tentoonstelling Romeins Nederland ----

information about archaeological finds: -- in Limburg and North Brabant ---- in the Ancient World ---- in the Middle East --- Britain -- and in the Peel in particular Helenaveen, in particular with regard to the so-called. Peelhelm and -- the troubles at the National Museum of Antiquities in Leiden caused by -- the forgery of the inscription STABLESIA VI by son Holwerda and the resulting controversy with van Giffen -- father and son Holwerda in Leiden dissertation A.E.J. Holwerda thesis J.H. Holwerda travelogue disassembly of J.H. Holwerda -- in addition the writings of A.F. van Beurden about Limburg and North Brabant -- Four silver objects ---- Ornamental disc of Helden ---- Kantharos van Stevensweert report of Brom ---- Officer's outfit at Helenaveen ---- Medusa head van Blerick ---- vase van Neerharen -1- -2- -3- -4- ---- bracelet ---- Exhibition Roman Netherlands ----

door eigen onderzoek informatie: -- over Jan van Eyck's drieluik [waarschijnlijk afkomstig uit Maaseik] "Aanbidding van het Lam Gods" ---- Het boek 'Openbaring' ---- Jan van Eyck, de raadselachtige ---- Iets over Jan van Eyk ---- en vroege vermeldingen van Vincent van Gogh in de Nederlandse kranten ---- Evangelarium van Neer? -- afbeeldingen van reliekschrijnen uit de Maasvallei ---- Dreikönigenschrein cameeën op de Dreikönigenschrein ---- Noodkist in Maastricht ---- Karlschrein in Aken -- De oudste bisschoppen van Tongeren en Maastricht ---- Codex Eyckensis ----

information by own research: -- about Jan van Eyck's triptych [probably from Maaseik] "Adoration of the Mystic Lamb" ---- The book 'Revelation' ---- Jan van Eyck, the enigmatic one ---- Something about Jan van Eyk ---- and early mentions of Vincent van Gogh in the Dutch newspapers ---- Evangelarium van Neer? -- images of reliquaries from the Meuse valley ---- Dreikönigenschrein cameos on the Dreikönigenschrein ---- Coffin in Maastricht ---- Karlschrein in Aachen -- The oldest bishops of Tongeren and Maastricht ---- Codex Eyckensis ----

door eigen onderzoek zeer uitgebreide informatie: -- over de N.V. Maatschappij Helenaveen, de ontginningen van de Peel, de turfwinning en -- de namen Steenhart, Kluijtmans, Bakker, [Jo] van de Bovenkamp en Bos en tevens -- de aandelen van de N.V. Maatschappij Helenaveen -- proefboringen naar steenkolen in de Peel -- veenvorming en veenplanten; flora en fauna van de Peel ----

through our own research very extensive information: -- about the N.V. Maatschappij Helenaveen, the reclamations of the Peel, the peat extraction and -- the names Steenhart, Kluijtmans, Bakker, [Jo] van de Bovenkamp and Bos and also -- the shares of the N.V. Maatschappij Helenaveen -- exploratory drilling for coal in the Peel -- peat formation and peat plants; flora and fauna of the Peel ----

door eigen onderzoek gedetailleerde informatie: over -- de afgebroken St. Martinuskerk destijds Tongelre, nu Eindhoven -- de Europeesche Rondvlucht in 1911 en Albert Senouque ----

detailed information through our own research: about -- the demolished St. Martinuskerk at that time Tongelre, now Eindhoven -- the Europeesche Rondvlucht in 1911 and Albert Senouque ----

informatie over -- het eerste jaar van de Eerste Wereldoorlog en de gevolgen ervan. Praktisch alle exemplaren van een krant uit 1914 en enkele van 1915-1918 zijn digitaal te doorzoeken camee Dreikönigenschrein.pdf ---- De Spaansche griep van 1918-1920/Influenza in 1918-1920 ---- Verdrag van/Treaty of Versailles ---- De Vereenigde Staten van Europa, een Statenbond/The European Union ---- Keizer Wilhelm -- door eigen onderzoek alle gevonden artikelen over de "grensdraad" of "Grenzhochspannungshindernis" zijn opgenomen in enkele bestanden -- meerdere losstaande bestanden over de Tweede Wereldoorlog ---- Bevrijdingsnumer van Paraat ---- Onze geweldige tijd ----

information about -- the first year of the First World War and its consequences. Practically all copies of a newspaper from 1914 and some from 1915-1918 are digitally searchable cameo Dreikönigenschrein.pdf ---- Influenza in 1918-1920 ---- Treaty of Versailles ---- The United States of Europe, a League of States/The European Union ---- Kaiser Wilhelm -- through his own research all articles found about the "border wire" or "Grenzhochspannungshindernis" are included in a few files -- several separate files about the Second World War ---- Liberation Number of Paraat ---- (translation of] Onze geweldige tijd ----

informatie over enkele dorpen, in het bijzonder m.b.t. archeologische vondsten, te weten: ---- Helenaveen en Griendtsveen ---- Geschiedenishoekje van Tongelre [gemeente Eindhoven] ---- Asselt [onder Swalmen] ---- Velden ---- Klerkenhof te Beesel ---- Wijnaardenhof te Neer ---- Nieuwtjes uit Baarlo ---- Nieuwtjes uit Beesel ---- [altaar van] Kessel en [altaar van] Kessel (afbeeldingen) ---- [altaar van] Zepperen ---- Herten ---- [stenen te] Horn ---- [altaar van] Ruimel ---- [Medusahoofd van] Blerick ---- [sarcofaag te] Venlo ---- [ontdekkingen te] Millingen ---- [halsband van] Beilen ---- [ringen van] Velp ---- Over de gouden halsbanden en ringen te Velp ---- [mortieren te] Deurne ---- [Germaanse begraafplaats te] Deurne ----- Catualium ---- Peelhelm te Helenaveen ----- [wandeling om] Venlo ----- Voorburg ----- De meteoriet van Uden ---- Kertsch en Yenikale ---- Beschryvinge des Turkschen ryks ---- Griekenland onder de Turken ---- Armeense zaak ---- Mont-Saint-Vincent ---- Limburg ---- Trier ---- Susteren en zijn heiligdomsvaart ---- Peelheim ----

information about some villages, in particular with regard to archaeological finds, namely: ---- Helenaveen and Griendtsveen ---- History corner of Tongelre [municipality of Eindhoven] ---- Asselt [onder Swalmen] ---- Velden ---- Klerkenhof in Beesel ---- Wijnaardenhof in Neer ---- News from Baarlo ---- News from Beesel ---- [altar of] Kessel and [altar of] Kessel (images) ---- [altar of ] Zepperen ---- Deer ---- [stones in] Horn ---- [altar of] Ruimel ---- [Medusa head of] Blerick ---- [sarcophagus in] Venlo ---- [discoveries in ] Millingen ---- [collar of] Beilen ---- [rings of] Velp ---- About the gold collars and rings in Velp ---- [mortars in] Deurne ---- [Germanic cemetery in] Deurne ----- Catualium ---- Peelhelm in Helenaveen ----- [walk around] Venlo ----- Voorburg ----- The meteorite of Uden ---- Kertsch and Yenikale ---- Beschryvinge des Turkschen ryks ---- Greece under the Turks ---- Armenian case ---- Mont-Saint-Vincent ---- Limburg ---- Trier ---- Susteren and its sanctuary ---- Peelheim ----

informatie over personen die uit de voornoemde onderzoekingen naar voren zijn gekomen: [familienaam] Herman de Groot ---- [A.F.] van Beurden en van Beurden van Schoonhoven ---- [Henk] Wiegersma ---- [Jan] van de Griendt ---- [Antoon] van den Hurk ---- [Albert] van Giffen ---- [J.P.] van de Kerkhoff ---- van Waterschoot van der Gracht ---- [Rosa Hermine] Egger ---- [architect] Mulder ---- Venatius Fortunatus ---- [Frans] van Erlevoort ---- [professor] Cohen ---- [Paul] Schnadt ---- [Albert] Schlösser ---- [Alois] Miedel ---- [August] Grashof ---- J.A. Ort ---- [A.J.A.] Flament ---- [W.] Pleyte ----

information about persons that emerged from the aforementioned investigations: [family name] Herman de Groot ---- [A.F.] van Beurden and van Beurden van Schoonhoven ---- [Henk] Wiegersma ---- [Jan] van de Griendt ---- [Antoon] van den Hurk ---- [Albert] van Giffen ---- [J.P.] van de Kerkhoff ---- van Waterschoot van der Gracht ---- [Rosa Hermine] Egger ---- [architect] Mulder ---- Venatius Fortunatus ---- [Frans] van Erlevoort ---- [professor] Cohen ---- [Paul] Schnadt ---- [Albert] Schlösser ---- [ Alois] Miedel ---- [August] Grashof ---- J.A. Ort ---- [A.J.A.] Flament ---- [W.] Pleyte ----

"overdrukken" van belangrijke geschriften: -- de Ilias en Odysseus ---- Eusebius [Life of Constantine] ---- Zosimus ---- Historiarum Alexandri ---- Moralia ---- Vita Constantini ---- In Dej nomine’incipiunt annu∞”tiato∞es Prouintiarx Græcarx & Pinnarx vl Gallicanarx cu∞ Priuilegijs ---- Histories (Herodotus) ---- Phocis ---- vertalingen van enkele geschriften ----

"overprints" of important writings: -- the Iliad and Odysseus ---- Eusebius [Life of Constantine] ---- Zosimus ---- Historiarum Alexandri ---- Moralia ---- Vita Constantini ---- In Dej nomine'incipiunt annu∞”tiato∞es Prouintiarx Græcarx & Pinnarx vl Gallicanarx cu∞ Priuilegijs ---- Histories (Herodotus) ---- Phocis ---- translations of some writings ----

door eigen onderzoek uitgebreide informatie over Constantijn de Grote [zie hieronder]: -- de zogenoemde in Helenaveen gevonden Peelhelm die onlosmakelijk met Constantijn de Grote moet zijn verbonden en dat geldt waarschijnlijk ook voor andere voorwerpen gevonden in de Peel en langs de Maas -- de Cameo - in het bezit van het Rijksmuseum van Oudheden - die het huwelijk van Constantijn de Grote weergeeft -- de reliekschrijn die de overblijfselen van Constantijn de Grote zou hebben bevat -- de H. Helena, moeder van Constantijn de Grote

extensive information about Constantine the Great through our own research [see below]: -- the so-called Peelhelm found in Helenaveen, which must be inextricably linked to Constantine the Great and that probably also applies to other objects found in the Peel and along the Maas -- the Cameo - held by the National Museum of Antiquities - depicting the marriage of Constantine the Great -- the reliquary that is said to have contained the remains of Constantine the Great -- Saint Helena, mother of Constantine the Great

verzameling van artikelen over J.J. Nielissen, afkomstig uit Arcen en Velden, en Beesel (Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen). Door eigen onderzoek uitgebreide informatie samen met Cathy Nielissen uit Kingston (Canada) over J.J. ["Joe"] Nielissen uit Beesel, [dus opgesteld samen met zijn dochter Cathy] over: ---- de familie Akkermans afkomstig uit Houthem ---- Bezittingen van Jozef Akkermans ---- Nalatenschap van Jozef Akkermans ---- kadasterkaarten m.b.t. Jozef Akkermans ---- kwartierstaat van Maria Catharina Akkermans ---- Reizen in oorlogstijd ---- Zuster Veronica en haar zoon Joe Nielissen ---- vervalsing van de persoonskaarten door de overgang van gezinskaarten naar persoonskaarten ---- De biezondere broederschool ---- Vertellingen uit het donkere zuiden ---- Grondbeginselen van het erfrecht ---- Ambtelijke willekeur ---- Pleegkinderen en incest ---- De Klerkenhof te Beesel ---- EERSTE CENTRALE LIMBURGSCHE PAARDENFOKDAG [in juli 1938] ---- Belgisch trekpaard te Gerwen ---- Een paard met de naam Max ---- Opschortingsverzoek ---- Graf Nielissen-Akkermans ---- Paardenras De Toekomst ---- De hengst Nico van Melo ---- De Kerkenhof te Velden ---- Velden en de Shoah ---- Nielissen alias Akkermans ---- Why Don't Child Sex Abuse Victims Tell? ---- Geheimen van Limburgs bodem ---- De familie Genders uit Kerkrade en omgeving ---- Krantenartikelen m.b.t. incest, verwaarlozing, e.d. ----

collection of articles about J.J. Nielissen, from Arcen en Velden, and Beesel (Research by Cathy Nielissen and Paul Theelen); extensive information through our own research together with Cathy Nielissen from Kingston (Canada) about J.J. ["Joe"] Nielissen from Beesel, [so compiled together with his daughter Cathy] about ---- the Akkermans family from Houthem ---- Property of Jozef Akkermans ---- Legacy of Jozef Akkermans ---- land registry cards regarding Josef Akkermans ---- pedigree of Maria Catharina Akkermans ---- Traveling in wartime ---- Sister Veronica and her son Joe Nielissen ---- falsification of the personal cards due to the transition from family cards to personal cards ---- The special brother school ---- Stories from the dark south ---- Fundamentals of inheritance law ---- Official arbitrariness ---- Foster children and incest ---- De Klerkenhof in Beesel ---- FIRST CENTRAL LIMBURGISH HORSE BREEDING DAY [in July 1938] ---- Belgian draft horse in Gerwen ---- A horse named Max ---- Suspension request ---- Graf Nielissen-Akkermans ---- Horse breed De Toekomst ---- The stallion Nico van Melo ---- De Kerkenhof te Velden ---- Velden and the Shoah ---- Nielissen alias Akkermans ---- Why Don't Child Sex Abuse Victims Tell? ---- Secrets of Limburg soil ---- The Genders family from Kerkrade and surroundings ---- Newspaper articles about incest, neglect, etc. -----

in samenwerking met Bert Determeijer: Het faillissement van de Hanzebank in 's-Hertogenbosch ----

verzameling van artikelen over de familie Theelen en Mertens in Midden-Limburg: ---- Alfons Mertens te Heel ---- Nini Theelen ---- Lambert Mertens, onderwijzer op Heibloem en hoofd der school te Nunhem ---- Het receptenboek van Cecilia Mertens ---- Toon Mertens te Nederweert ---- Jerome Mertens te Grathem ---- Wijnvondst te Helenaveen ---- Oostenrijkse woning in Helenaveen ---- Inhoud van de agenda van 1950 van Leo Theelen ---- Kasboek van Leo Theelen ---- Alphons Mertens te Grathem ---- Helenaveens schoolhuis ---- De dood van Cecilia Mertens op 14 augustus 1926 ---- Bestek van het schoolhuis van Helenaveen ---- Het Jubileumfeest in Helenaveen op 15 september 1923 ---- Vergadering plaatselijk comité voor huwelijksgeschenken ---- Huishoud-personeel bij het gezin Theelen-Mertens te Helenaveen ---- Jacques Mertens te Wessem ---- De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen ---- Inkwartiering van officieren en onderofficieren ten huize Theelen te Helenaveen ---- Faillissement van de Hanzebank ---- Naspeuringen naar het leven van Leo Theelen en Cecilia Mertens ---- De familie Mertens uit Grathem ---- Seizoen op Scheveningen ---- Vergadering van het Oranje Comite ---- Echtpaar Mertens-Verbruggen ---- Zes zussen Theelen te Beegden ---- Jerome Mertens en de Fafnir-auto ---- Fafnir-auto ---- De memoires van Eichmann door Willem Sassen ---- Adreslijst van Mertens in 1969 ----

collection of articles about the Theelen and Mertens family in Central Limburg ---- Alfons Mertens in Heel ---- Nini Theelen ---- Lambert Mertens, teacher at Heibloem and head of the school in Nunhem ---- The recipe book of Cecilia Mertens ---- Toon Mertens in Nederweert ---- Jerome Mertens in Grathem ---- Wine find in Helenaveen ---- Austrian house in Helenaveen ---- Contents of the 1950 diary of Leo Theelen ---- Cash book of Leo Theelen ---- Alphons Mertens in Grathem ---- Helenaveens school house ---- The death of Cecilia Mertens on August 14, 1926 ---- Cutlery of the school house of Helenaveen ---- The Jubilee celebration in Helenaveen on September 15, 1923 ---- Meeting of the local committee for wedding gifts ---- Household-staff at the Theelen-Mertens family in Helenaveen ---- Jacques Mertens in Wessem ---- The Public Primary School [now the Peelparel] in Helenaveen ---- Quartering of officers and non-commissioned officers at the Theelen home in Helenaveen ---- Bankruptcy of the Hanzebank ---- Investigations into the life of Leo Theelen and Cecilia Mertens ---- The Mertens family from Grathem ---- Season at Scheveningen ---- Meeting of the Oranje Committee ---- Married couple Mertens-Verbruggen ---- Six sisters Theelen in Beegden ---- Jerome Mertens and the Fafnir-car ---- Fafnir-car ---- The Eichmann memoirs by W. Sassen ---- Addresses of Mertens family members in 1969 ----

verzameling van artikelen over de familie Bastiaensen te Sprundel: Correspondentie m.b.t. overleden Jos Bastiaensen ---- De memoires van D. Cohen over de Joodsche Raad ---- In memoriam: Toon Bastiaensen ---- Kroniek van de aardbeving in Guatemala samen met Aardbeving/Earthquake/Terremoto in Guatemala ---- Anne-Marie van den Bergh, een joods meisje in Sprundel ---- De reis Sprundel-Panama van Jos Bastiaensen ---- In memoriam: Jos Bastiaensen ---- Publicatielijst van Toon Bastiaensen C.M. ---- Missiehuis St. Jozef te Panningen ---- Toon Bastiaensen uit Het Schijf ---- Betrayal of Anne Frank [?] ---- Unknown photographs of the highlands of Eritrea ----

collection of articles about the Bastiaensen family in Sprundel: Correspondence regarding deceased Jos Bastiaensen ---- The memoirs of D. Cohen about the Jewish Council ---- In memoriam: Toon Bastiaensen ---- Chronicle of the earthquake in Guatemala together with Earthquake/Earthquake/Terremoto in Guatemala ---- Anne-Marie van den Bergh, a Jewish girl in Sprundel ---- Jos Bastiaensen's Sprundel-Panama journey ---- In memoriam: Jos Bastiaensen ---- Publication list by Toon Bastiaensen C.M. ---- Mission house St. Jozef in Panningen ---- Toon Bastiaensen from Het Schijf ---- Betrayal of Anne Frank [?] ---- Unknown photographs of the highlands of Eritrea ----

verzameling van artikelen over de familie Coolen en Dijstelbloem te Nuenen: Twee echtparen Coolen-Dijstelbloem ---- Afstammingsreeks Dijstelbloem ----

collection of articles about the Coolen and Dijstelbloem family in Nuenen: Two couples Coolen-Dijstelbloem ---- Pedigree series Dijstelbloem ----

verzameling van artikelen over tentoonstellingen van archeologische vondsten in Brabant en Limburg: ---- R.K. Kerkfabrieken ---- Oudheidkundige verzamelingen te Roermond, Venlo en Maastricht in 1848[door Jos Habets] ---- 'Tentoonstelling in Eindhoven' ---- 'Een zeldzame kunstverzameling' ---- 'Oude vondsten, stille getuigen' ---- 'Het duvelke van het zuiden' ---- 'Gothiek tegen Renaissance in Nederland' ---- Kunstvoorwerpen van de familie Six ---- Archeologische vondsten in het veen ---- Archeologische vondsten in Deurne en omgeving, inzonderheid de sierschijf van Helden ---- KIJKJES MET BESCHOUWINGEN IN HET MUSEUM VAN HET GENOOTSCHAP VAN GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDE IN LIMBURG TE MAASTRICHT. ---- Opgegraven Germaanse begraafplaats in Deurne ---- Archeologische vondsten in de Peel en naaste omgeving ----

collection of articles about exhibitions of archaeological finds in Brabant and Limburg: ---- R.K. Church factories ---- Archaeological collections in Roermond, Venlo and Maastricht in 1848[by Jos Habets] ---- 'Exhibition in Eindhoven' ---- 'A rare art collection' ---- 'Old finds, silent witnesses' ---- 'The duvelke of the south' ---- 'Gothic against Renaissance in the Netherlands' ---- Artifacts of the Six family ---- Archaeological finds in the peat ---- Archaeological finds in Deurne and surroundings, in particular the decorative disc of Helden ---- VIEWS WITH CONSIDERATIONS IN THE MUSEUM OF THE SOCIETY OF HISTORY AND ANTWERP IN LIMBURG IN MAASTRICHT. ---- Excavated Germanic cemetery in Deurne ---- Archaeological finds in the Peel and surrounding area ----

verzameling van artikelen over A.F. van Beurden: A.F. van Beurden ---- Tekening van de Peelhelmvondst -2- ---- Inscriptie van de achterklep ---- Correspondentie van van Beurden ---- Levensgeschiedenis ---- Familie van Beurden van Schoonhoven ---- Nalatenschap van van Beurden ---- Bibliografie ---- Venray en de Peel ---- Veilingkataloog van Beurden ----

collection of articles about A.F. van Beurden: A.F. van Beurden ---- Drawing of the Peelhelm find ---- Inscription of the tailgate ---- Correspondence of van Beurden ---- Life history ---- Family of Beurden van Schoonhoven ---- Legacy of van Beurden ---- Bibliography ---- Venray en de Peel ---- Beurden auction catalog ----

verzameling van artikelen over het dorp Tongelre: De Martinusklok van Tongelre ---- De oude Martinuskerk van Tongelre ---- Personen, begraven op het Martinuskerkhof van Tongelre en Personen, op alfabetische volgorde ---- Precisie-afbeeldingen van de afgebroken Martinuskerk van Tongelre ---- Een stukje bos op Coll onder Tongelre ---- Saint Martin in Candes-Saint-Martin ---- Rijksbouwmeester Adolph Mulder documenteert gebouwen in Nederland ---- Bewoners van ‘t Huys te Coll ---- Inhoud van het oud archief van Tongelre ---- Kerken en kerkinterieurs als de Martinuskerk van Tongelre ---- "Reconstructie" van de afgebroken Martinuskerk van Tongelre ---- Schutjens over Tongelre ---- Situatie-beschrijving van het binnengebied 't Hofke te Eindhoven ---- Enige bewoners van Tongelre ---- Het Martinuskerkhof van Tongelre ----

collection of articles about the village of Tongelre: The Martinusklok van Tongelre ---- The old Martinuskerk in Tongelre ---- Persons buried in the Martinuskerkhof of Tongelre and Persons, in alphabetical order ---- Precision images of the demolished Martinuskerk in Tongelre ---- A piece forest on Coll under Tongelre ---- Saint Martin in Candes-Saint-Martin ---- Chief Government Architect Adolph Mulder documents buildings in the Netherlands ---- Residents of 't Huys te Coll ---- Contents of the old archive of Tongelre ---- Churches and church interiors such as the Martinuskerk in Tongelre ---- "Reconstruction" of the demolished Martinuskerk in Tongelre ---- Schutjens over Tongelre ---- Situational description of the inner area 't Hofke in Eindhoven ---- Some residents of Tongelre ---- The Martinuskerkhof of Tongelre ----

verzameling van artikelen over de zogenaamde Peelcentrale: De Peelcentrale ---- Rendements-berekeningen van de Peelcentrale te Tilburg ----

collection of articles about the so-called Peelcentrale: De Peelcentrale ---- Yield calculations of the Peelcentrale in Tilburg ----

verzameling van artikelen van externe bronnen: 'Peelpioniers'[aangeleverd door André Vervuurt] ---- Plattegrond van het oude deel van het R.K. kerkhof te Helenaveen[door André Vervuurt en Gerard Veldhuizen] ---- 'Vluchtelingen' door Henri t'Sas ---- 'DE KANTHAROS VAN STEVENSWEERT'[door Leo H.M. Brom, ca. 1952] ---- Levensgeschiedenis van A.F. van Beurden [is een zelfgetype levensbeschrijving, tot 1939] ---- De Maatschappij Helenaveen contra Fr. van Makkelenberg[elders gevonden] ---- 'Wandkaart van de Peel' ----

collection of articles from external sources: 'Peelpioniers'[provided by André Vervuurt] ---- Floor plan of the old part of the R.K. cemetery in Helenaveen[by André Vervuurt and Gerard Veldhuizen] ---- 'Refugees' by Henri t'Sas ---- 'THE KANTHAROS VAN STEVENSWEERT'[by Leo H.M. Brom, ca. 1952] ---- Life history of A.F. van Beurden [is a self-typed biography, until 1939] ---- De Maatschappij Helenaveen contra Fr. van Makkelenberg[found elsewhere] ---- 'Wall map of the Peel' ----

Verzameling van krantenartikelen over de Eerste Wereldoorlog Collection of newspaper articles about the First World War: 29 juni 1914 ---- 30 juni 1914 ---- 1 juli 1914 ---- 2 juli 1914 ---- 3 juli 1914 ---- 4 juli 1914 ---- 5 juli 1914 ---- 6 juli 1914 ---- 7 juli 1914 ---- 8 juli 1914 ---- 9 juli 1914 ---- 10 juli 1914 ---- 11 juli 1914 ---- 12 juli 1914 ---- 13 juli 1914 ---- 14 juli 1914 ---- 15 juli 1914 ---- 16 juli 1914 ---- 17 juli 1914 ---- 18 juli 1914 ---- 19 juli 1914 ---- 20 juli 1914 ---- 21 juli 1914 ---- 22 juli 1914 ---- 23 juli 1914 ---- 24 juli 1914 ---- 25 juli 1914 ---- 26 juli 1914 ---- 27 juli 1914 ---- 28 juli 1914 ---- 29 juli 1914 ---- 30 juli 1914 ---- 31 juli 1914 ---- 1 augustus 1914 ---- 2 augustus 1914 ---- 3 augustus 1914 ---- 4 augustus 1914 ---- 5 augustus 1914 ---- 6 augustus 1914 ---- 7 augustus 1914 ---- 8 augustus 1914 ---- 9 augustus 1914 ---- 10 augustus 1914 ---- 11 augustus 1914 ---- 12 augustus 1914 ---- 13 augustus 1914 ---- 14 augustus 1914 ---- 15 augustus 1914 ---- 16 augustus 1914 ---- 17 augustus 1914 ---- 18 augustus 1914 ---- 19 augustus 1914 ---- 20 augustus 1914 ---- 21 augustus 1914 ---- 22 augustus 1914 ---- 23 augustus 1914 ---- 24 augustus 1914 ---- 25 augustus 1914 ---- 26 augustus 1914 ---- 27 augustus 1914 ---- 28 augustus 1914 ---- 29 augustus 1914 ---- 30 augustus 1914 ---- 31 augustus 1914 ---- 1 september 1914 ---- 2 september 1914 ---- 3 september 1914 ---- 4 september 1914 ---- 5 september 1914 ---- 6 september 1914 ---- 7 september 1914 ---- 8 september 1914 ---- 9 september 1914 ---- 10 september 1914 ---- 11 september 1914 ---- 12 september 1914 ---- 13 september 1914 ---- 14 september 1914 ---- 15 september 1914 ---- 16 september 1914 ---- 17 september 1914 ---- 18 september 1914 ---- 19 september 1914 ---- 20 september 1914 ---- 21 september 1914 ---- 22 september 1914 ---- 23 september 1914 ---- 24 september 1914 ---- 25 september 1914 ---- 26 september 1914 ---- 27 september 1914 ---- 28 september 1914 ---- 29 september 1914 ---- 30 september 1914 ---- 1 oktober 1914 ---- 2 oktober 1914 ---- 3 oktober 1914 ---- 4 oktober 1914 ---- 5 oktober 1914 ---- 6 oktober 1914 ---- 7 oktober 1914 ---- 8 oktober 1914 ---- 9 oktober 1914 ---- 10 oktober 1914 ---- 11 oktober 1914 ---- 12 oktober 1914 ---- 13 oktober 1914 ---- gap ---- 2 november 1914 ---- gap ---- 1 december 1914 ---- 2 december 1914 ---- 3 december 1914 ---- 4 december 1914 ---- 5 december 1914 ---- 6 december 1914 ---- 7 december 1914 ---- 8 december 1914 ---- 9 december 1914 ---- 10 december 1914 ---- 11 december 1914 ---- 12 december 1914 ---- 13 december 1914 ---- 14 december 1914 ---- 15 december 1914 ---- 16 december 1914 ---- 17 december 1914 ---- 18 december 1914 ---- 19 december 1914 ---- 20 december 1914 ---- 21 december 1914 ---- 22 december 1914 ---- 23 december 1914 ---- 24 december 1914 ---- 25 december 1914 ---- 26 december 1914 ---- 27 december 1914 ---- 28 december 1914 ---- 29 december 1914 ---- 30 december 1914 ---- 31 december 1914 ---- 9 augustus 1915 ---- 9 augustus 1916 ---- 9 augustus 1917 ---- 9 augustus 1918 ---- 10 november 1918 ---- 11 november 1918 ---- 12 november 1918 ---- 13 november 1918 ---- 14 november 1918 ----

De moord op aartshertog Franz Ferdinand/The death of Franz Ferdinand ---- De Oorsprong van den Europeeschen oorlog/The origin of the European war ---- Nota's, witboeken, tractaten en telegrammen/Notes, White Books and Telegrams ---- Het Duitsche Witboek/The German White Book ---- Het Gewapende Volk/People with weapons ---- Het huishouden en het dagelijks leven/Household and daily life ---- Russische krijgsgevangenen ---- Het gebruik van dum-dum-kogels/Dum-dum-bullets ---- Strijdgassen in de Eerste Wereldoorlog/Gasses ---- De kruisers Cressy, Hogue en Aboukir/The Cressy, Hogue and Aboukir ---- Onder de Zeelieden te Rotterdam/Seamen in Rotterdam ---- Het 75-jarig bestaan van de H. IJ. S. M./75 years of the Dutch Railway Company ---- 'The German fury in Belgium'[door L. Mokveld] ---- Een ooggetuige van den slag bij Soissons/An eyewitness nearby Soissons ---- Vlucht van keizer Wilhelm ---- Het leven van Keizer Wilhelm II/Wilhelm II during the war in Dutch papers ---- De grensdraad tussen Putte en Poppel ---- De ontploffing van de munitietrein in Hamont ---- Brochure electrische draad ---- Generatoren en toevoerleidingen van de grensdraad [samen met en door Noël van Elsen] ---- Val van Antwerpen ---- Bevrijding van Gent ---- De verwoesting van Leuven/The destruction of Leuven ---- De verwoesting van Mechelen/The destruction of Mechelen ---- De verwoesting van de kathedraal van Reims/The destruction of the cathedral of Reims ---- De dood van Paus Pius X/The death of Pope Pius X ----

The assassination of Archduke Franz Ferdinand ---- The Origin of the European War ---- Notes, White Papers, Treatises and Telegrams ---- The German White Book ---- People with weapons ---- The household and daily life ---- Russian prisoners of war ---- The use of dum-dum-bullets ---- Battle gases in the First World War ---- The cruisers Cressy, Hogue and Aboukir ---- Among the Seamen in Rotterdam ---- The 75th anniversary of the H. IJ. S. M. ---- 'The German fury in Belgium'[by L. Mokveld] ---- An eyewitness of the battle of Soissons/An eyewitness nearby Soissons ---- Flight of Kaiser Wilhelm ---- Wilhelm II during the war in Dutch papers ---- The boundary wire between Putte and Poppel ---- The explosion of the ammunition train in Hamont ---- Brochure electrical wire ---- Generators and supply lines of the border wire [together with and by Noël van Elsen] ---- Fall of Antwerp ---- Liberation of Ghent ---- The destruction of Leuven ---- The destruction of Mechelen ---- The destruction of the cathedral of Reims ---- The death of Pope Pius X ----

verzameling van krantenartikelen over de Tweede Wereldoorlog: De memoires van D. Cohen over de Joodsche Raad ---- Anne-Marie van den Bergh, een joods meisje in Sprundel ---- De joodse onderwijzeres Rosa Hermine Egger ---- De mobilisatie in 1939-1940 in Helenaveen ---- Verwoestingen in Helenaveen in 1944 ---- Gert uit Nördlingen ---- Oostenrijkse woning in Helenaveen --- De kostbare Peellinie deed geen dienst ---- Het klooster Helenaveen in oorlogstijd ---- Arnold van den Bergh ---- Chapter 40 The Granddaughter ---- Ondergrondse communicatielijnen ---- KNB Amsterdam en Laren ----

collection of newspaper articles about the Second World War: The memoirs of D. Cohen about the Jewish Council ---- Anne-Marie van den Bergh, a Jewish girl in Sprundel ---- The Jewish teacher Rosa Hermine Egger ---- The mobilization in 1939-1940 in Helenaveen ---- Devastation in Helenaveen in 1944 ---- Gert from Nördlingen ---- Austrian house in Helenaveen --- The precious Peel Line was no use ---- The Helenaveen monastery in wartime ---- Arnold van den Bergh ---- Chapter 40 The Granddaughter ---- Underground communication lines ---- KNB Amsterdam and Laren ----

Verzameling van artikelen over de Peel, Helenaveen en de N.V. Maatschappij Helenaveen: Geschiedenis van het dorp Helenaveen en zijn bewoners, de N.V. Maatschappij Helenaveen en haar aandeelhouders en archeologische vondsten in de Peel ---- Inleiding Maatschappij Helenaveen en Inleidende opmerkingen ---- N.V. Maatschappij Helenaveen ---- Verzameling van artikelen over Peelbranden ---- Verzameling van artikelen over Helenaveen en de Peel ---- 'Limburgsche volkskunde' door Gerard Krekelberg ---- Inwoners van Helenaveen 1850-1950 ---- De ongeregeldheden te Helenaveen van 1891 ---- Verzamelde artikelen over de Peel ---- Omschrijving van de woningen in 1891 ---- Verveningen in de beginjaren van de Maatschappij Helenaveen ---- 'Inlichtingen op het adres van J.M. Peereboom' ---- STAATS-SPOORWEG ---- Vijf verschillende krantenartikelen ---- Jan van de Griendt uit ‘s-Hertogenbosch ---- Vaartregeling van de vletten ---- Financiële verslaglegging m.b.t. de Maatschappij Helenaveen ---- Omnummering van de huizen in Helenaveen ---- Het gebruik van turfstof in closets ---- Lijst Cahiers 1931 ---- Veranderingen in wijk D ---- De Koning en Helenaveen ---- Mijnheer Jan heeft een heel dorp ... ---- Kroniek van de uitgifte van aandelen van de Maatschappij II ---- De Westlandsche tuin en dergelijke te Helenaveen ---- Voormalige directeurswoning van de Maatschappij Helenaveen samen met Bestek van de directeurswoning ---- De stichting van de Protestante Kerk in Helenaveen ---- Administratiewijzigingen in de boekhouding ---- Haagsch nieuws ---- Jo van de Bovenkamp te Helenaveen ---- Veenwerkers van de Maatschappij Helenaveen in 1910 ---- Bewoners van Helenaveen in 1916 met adres ---- Boekhouder Herman de Groot ---- Begrooting van Exploitatie ---- Kolendistributie ---- Diepboringen in de Peel, techniek ---- Inventarisatie van de diepboringen ---- Personeel bij de diepboringen ---- Diepboringen in Helenaveen ---- De Bodem van Nederland ---- Aantal schoolkinderen in Helenaveen ---- R.K. geestelijken te Helenaveen ---- Dominees te Helenaveen ---- Rechtszaken, ongelukken, e.d. in Helenaveen ---- Verdrinkingen in de Helenavaart ---- De veenbrand van 1921 ---- Als het brandt in de Peel ---- Peel in vlammen ---- De gevaren van de Peel ---- Branden in de Peel ---- 'Bij Henk Wiegersma' ---- 'De breischei als voorwerp van kunst' ---- Het rekenwonder Antoon van den Hurk te Helenaveen ---- Verwoestingen in Helenaveen in 1944 ---- Gert uit Nördlingen ---- De kostbare Peellinie deed geen dienst ---- Het klooster Helenaveen in oorlogstijd ---- Spoken in de Peel ---- Witte magie door Leo Kluytmans samen met Details over de Peelhelm volgens Leo Kluijtmans te Grashoek ---- 'Kraanvogels in de Peel' ---- Veenplanten in Nederland ---- Veenplanten in de provincie Groningen ---- Hoe langt duurt het vóór een uitgeveende plas weer land is? ---- Peelkanalisatie---- De ontwikkeling van een duurzaam watersysteem en de Peel ---- De veenderijen in Nederland ---- 'ONZE VEENDERIJEN' ---- Hoog- en laagveenwinning in Groningen ---- 'KIP MET GOUDEN EIEREN GESLACHT' ---- Gevonden bodemstructuren bij de Landinrichting Peelvenen ---- 'Een oase in de woestijn'---- Turf-maatschappijen in Nederland ---- Socialisten kweken ---- De Peel ---- 'Socialisten in de Peel' ---- 'Brieven uit Peelland' ---- 'HET TURFSTEKEN IN DE PEEL' ---- 'De nijverheid in de Peel' ---- De Peel, uitdagingen ---- 'Peelland' ---- 'De Peelindustrie' ---- Turf-Industrie. ---- Heide-ontginning in Horst-America ---- "Binnenkolonisatie" van de Peel ---- Exploitatie van de Peel ---- Reglement uit 1765 m.b.t. de turfwinning in Someren ---- 'Het kouter er in!' ---- 'De turf heeft een eigen taal' ---- Het ziekbed van A. Bos te Helenaveen ---- Brief van A. Bos aan de aandeelhouders op de vergadering van 16 januari 1926 ---- Rehabilitatie van directeur Bos van de N.V. Maatschappij Helenaveen samen met Perikelen rond de aanstelling van directeur A. Bos en met Perikelen rond A. Bos in 1926 ---- De bosperceel Belgenhoek bij Grashoek ---- Brief van de gebroeders Steenhart aan de Koningin Moeder ---- Pachter J.R. Boerma uit Annerveenschekanaal op de Emma-hoeve[samen met J.R. Boerma uit Nijverdal] ---- De rol van A. Bos bij de vondst van de Peelhelm ---- Dagvaarding van A. Bos ---- De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 januari 1926 ---- Grootaandeelhouder Johanna Groote-Bos, eerder van Boetzelaer-Bos ---- De familie Bakker uit Langeraar verhuist naar Helenaveen ---- De belangen van de familie Bos in de N.V. Maatschappij Helenaveen ---- De stakingen te Helenaveen in 1919 ---- Loonen ontginning ---- Landbouwkundige excursie ---- Aankoop van veengronden te Sevenum ---- Inventaris van de Maatschappij Helenaveen---- Aandeelhouders van de Maatschappij Helenaveen in 1975 ---- Prospectus van 1857 van de N.V. Maatschappij Helenaveen/PROSPECTUS van de op te rigten Maatschappij TOT VERVEENING EN ONTGINNING VAN WOESTE GRONDEN ONDER DEN NAAM VAN HELENA-VEEN in Noordbrabant en Limburg. samen met Origineel van de prospectus Helena-veen ---- Kroniek van de uitgifte van aandelen van de Maatschappij I(Helenaveen) ---- De statuten van de N.V. Maatschappij Helenaveen van 1858 ---- De statuten van de N.V. Maatschappij Helenaveen van 1919 ---- De statuten van de Maatschappij Helenaveen van 1984 ---- WAT ZAL ER WORDEN VAN DE NOORDBRABANT-LIMBURGSCHE PEEL? samen met Wat zal er worden ---- Vergaderingen van aandeelhouders, bestuur en commissarissen van de N.V. Maatschappij Helenaveen ---- Liquidatievoorstellen ---- Het Ondersteuningsfonds ---- Het Koning Willem III-fonds ---- Lijst van aandeelhouders van de Maatschappij Helenaveen ---- Aandelennummering ---- Omwisseling van aandelen ---- Bewoners van Helenaveen: -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -R- -S- -T- -V- -W- -Z- ---- Tuinbouwvereeniging Helenaveen ---- Het katholieke kerkhof van Helenaveen getekend door Luuk Hollestelle ---- Ontginning van De Leemhorst te Tegelen ----

verzameling van artikelen over het onderwijs: F. W. Putzgers Historischer Schul-Atlas ---- De joodse onderwijzeres Rosa Hermine Egger ---- De Weerter Normaalschool ---- Het akte-examen van 1911 ---- Leerboek van enkel boekhouden ---- Onderwijzeressen te Baarlo ---- Brief aan ouders ---- Land- en tuinbouwscholen ---- 'De eerste taalmeester' ---- Onderwijsnotities ---- Enkele aspecten van het Nederlands ---- Het gezin van de Kerkhoff vertrekt naar Amerika ---- De familie van de Kerkhoff van Helenaveen naar Tiffin, Ohio ---- Brieven uit Tiffin ---- 'Uit 't land van den aardappelkever' ---- Etruscan numerals -1- -2- ---- Greek number system ----

collection of articles about education: F. W. Putzgers Historischer Schul-Atlas ---- The Jewish teacher Rosa Hermine Egger ---- De Weerter Normal School ---- The certificate exam of 1911 ---- Textbook of bookkeeping only ---- Teachers in Baarlo ---- Letter to parents ---- Agricultural and horticultural schools ---- 'The first language master' ---- Education notes ---- Some aspects of Dutch ---- The Kerkhoff family leaves for America ---- The van de Kerkhoff family from Helenaveen to Tiffin, Ohio ---- Letters from Tiffin ---- 'From the land of the potato beetle' ---- Etruscan numerals -1- -2- ---- Greek number system ----Verzameling van artikelen en afbeeldingen m.b.t. Constantijn de Grote Collection of articles and images related to Constantine the Great:

The life of Constantine 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ---- Imperial decrees ---- Decrees and laws of Constantine ----

Books about the life of Constantine In Praise of the Emperor Constantine ---- Panegyricus Constantino Augusto ---- Vita Constantini ---- Life of Constantine ---- Parallel lifes Alexandros and Constantinus ---- The politics of memory ---- Studiën over Constantijn (en gemoderniseerd/modernised: Studies over Constantijn] ---- Origo Constantini Imperatoris ---- Lectures historiques [links do not work]----

Oak of Mambre ---- Oak of Hebron ---- Nicomedia ---- Jerusalem ---- Heliopolis ---- Constantinopel ---- Bethlehem ---- Aphaca ---- Aegea ---- Helenepolis ----

Books about the life of Helena Augusta [by Jan Willem Drijvers] ---- Helena ---- Libri Theodosiani ---- DE RELIOUIEEN VAN HET H. LIJDEN ----

Correspondence of Constantine with John Archaph ---- Council of Tyre ---- Bishop of Tyre ---- Athanasius ---- Alexandrians ---- Alexander ----

Reliquarium of Constantine the Great? The Reliquarium of Constantine on Kandia/Creta ---- Fourth Crusade of 1204 ---- Sack of Constantinople, 1204 ---- Trésor de Clairvaux, Reliquaire de Constantin Archives of Clairvaux ---- The Encolpium of Constantine ----

Rings CONSTANTINO FIDEM ---- Septimius Odaenathus ---- Mausoleum of the Emperors ----

Pictures of statues of Constantine -1- ---- Fausta -1- ---- Flavia Julia Constantia -1- ---- Constantina -1- ---- Constantius and Faustina -1- -2- -3- -4- ---- Helena Title of the Cross ---- Titulus Crucis ---- Finding the True Cross ---- Helena ---- Tetrachs -1- ---- Crispus -1- Crispus and Fausta ---- Constantius -1-

Boundaries of the Roman Empire ---- Naqsh-e rostam -1- -2- -3- ---- Ardashir I ---- Ctesiphon -1- -2- ---- Imru-I-Qays ---- The Carausian Revolt/SARMATIAN CAMPAIGNS/The Goths ---- Septimius Odaenathus ---- Constantine and Britain ---- AGATHANGELOS/MANICHEISM/The Theban Legion ---- The trilingual inscription of Šābuhr ---- Roman Culture and the Roman Curriculum ----

Coins of Constantine -1- ---- coins found in Western Europe ---- found with the Peelhelmet -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- ---- Licinius -1- -2-

Pictures of the Peelhelm(et) -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- ---- afb. 61 afb. 62 afb. 63 afb. 64 afb. 65 afb. 66 ---- inscription -1- ---- leather -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- ---- ensemble -1- ---- textile fragments -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- ---- sandals -1- -2- -3- ---- two coins found with the Peelhelmet ---- heads of Constantine ---- falsified inscription STABLESIA VI -2-

Pictures of inscriptions Price edict -1- -2- Edictum de pretiis rerum venalium ---- Edictum imperatoris Galerii ---- Helios and the Emperor ---- Zeuxippus ----

Pictures of sarcofagi -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- ----

Pictures of cameos Cameo in Leiden [=marriage picture of Constantine] -2- Shapur-Valerianus Constantine Ada Evangeliarium Gemma Augustea Grand Camée de France cameo from Tienen ---- Nulli tam laeti triumphi ----

Pictures of the Arch of Constantine -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- ----

Pictures of plans of buildings Holy Apostles ---- Pictures of buildings Chapel of St. Helena ---- Church of the Holy Apostles ---- The Memorial of the Apostle and the Constantinian Basilica ---- Arco di Costantino -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- ---- The old St. Peter ----

Roman army units in the Notitia Dignitatum ---- Dux Mogontiacensis ---- Sources of archeological objects Delphi ---- map of Delphi ---- Pythia in Delphi ---- Beschrijvingen van Delphi ---- Delphi in krantenartikelen ---- Inventories at Delos ---- Objects in Delos ----

Religion Edict of Milan ---- Edict of Toleration ---- Attendees of the Council of Nicaea ---- Bishops and Saints at the time of Constantine ---- The Fifty Bibles of Constantine ---- Canon 12 of Nicea